Om een tentoonstelling aan de preparateur P .L. Steenhuizen te kunnen wijden, moest voor het Zoölogisch Museum te Amsterdam eerst meer informatie over Steenhuizen verzameld worden. Tijdens het bijeenzoeken van informatie bleek niet over alle aspecten van het leven en werk van Steenhuizen evenveel bekend te zijn. Dit heeft tot gevolg, dat in de navolgende biografie niet op alle aspecten even gedetailleerd ingegaan kan worden. Uit het materiaal is gebleken, dat de keuze van het museum om een tentoonstelling aan Steenhuizen te wijden een zeer goede is, want Steenhuizen heeft duidelijk zijn sporen achtergelaten in de geschiedenis van Artis en het Zoölogisch Museum. In de tijd, dat Steenhuizen bij Artis werd aangesteld, was in vele natuurhistorische musea de taxonomische opstelling ten dienste van de wetenschapper nog gebruikelijk. Heimans & Thijsse trachtten echter de natuurbeleving en de veldbiologie populairder te maken bij het grote publiek. Wat zij veelal met boeken en artikelen in kranten en tijdschriften deden, poogde Steenhuizen te bewerkstelligen met zijn eigen werk: vogelgroepen, diorama's en vogelfoto's. Steenhuizen had ook de unieke gelegenheid zijn hobby (vogels) ten dienst te maken aan zijn museumwerk. De kennis over vogels, die hij tijdens zijn vele tochten opdeed, verwerkte hij in zijn prepareerwerk. De bezoekers van de verschillende instellingen, waar zijn werk te zien was, profiteerden daar op hun manier ook weer van. Hoewel natuurlijk met instemming van zijn superieuren, kreeg Steenhuizen de gelegenheid met zijn vogelgroepen een overheersend stempel te drukken op het zogeheten Museum Fauna Neerlandica. De uitdrukking "wie schrijft, die blijft" is op Steenhuizen als volgt van toepassing: Heimans & Thijsse hebben veel geschreven, zodat zij ook nu nog naamsbekendheid genieten; Steenhuizen schreef niet, zijn prepareerwerk doorstond de tand des tijds maar ten dele, zodat hij nu tot de rang der onbekenden behoort. Van het kaliber Heimans & Thijsse was hij niet, maar hij verdient meer dan anonimiteit. De tentoonstelling van het Zoölogisch Museum is een poging om hem daarvoor te behoeden. Hoewel volledigheid is nagestreefd, blijven aanvullingen mogelijk. De samensteller staat open voor alle op- en aanmerkingen, correcties, aanvullingen etcetera, die lezers na het lezen van de navolgende biografie zouden kunnen hebben. Mogelijke bijdragen worden wellicht in een herziene (en eventueel uitgebreide) versie verwerkt . Wanneer in het navolgende verhaal sprake is van Artis wordt of het Koninklijk Zoölogisch Genootschap "Natura Artis Magistra" of de door dit genootschap beheerde diergaarde bedoeld. Tenslotte bedankt de samensteller iedereen, die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan de samenstelling van de navolgende biografie.