De in deze Jubileumserie van de „Mededeelingen van het Botanisch Museum en Herbarium te Utrecht” opgenomen artikelen zijn door de schrijvers ingezonden om Prof. Pulle, ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als hoogleeraar, hun waardeering te toonen. Een kort woord over den jubilaris moge hier als inleiding van deze bijdragen volgen. Op 10 Januari 1878, op den dag dat in verschillende plaatsen den Ioosten sterfdag van Linnaeus werd herdacht, werd August Adriaan Pulle te Arnhem geboren.