Wij ontvingen van de Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie een gestencild verslag van een botanische inventarisatie van de grachtwalmuren in Amsterdam, die werd uitgevoerd door het plantensociologiekader van de N.J.N., distr. Amsterdam. Dit verslag begint met een bespreking van de functie van de grachten vroeger en nu, waarop een uiteenzetting over de bouw van de grachtmuren volgt. Het hoofdstuk Begroeiing bevat een overzicht van de wijzen waarop zaden en sporen de grachtkanten kunnen bereiken (wind, grachtwater, vogels, regenvwater) en voorts een opsomming van de milieufactoren, die van invloed kunnen zijn op de samenstelling van de begroeiing (bodem-, relief & klimaat-, biotische factoren enz.). Ook wordt aandacht besteed aan het event. bestaan van opeenvolgende stadia van ontwikkeling in de vegetatie. Uit floristisch oogpunt zijn vooral de uitvoerige inventarislijsten van deze hebben betrekking zowel op de bakstenen als op de bazalten grachtmuren en omvatten zowel de hogere planten als de lagere. Speciale hoofdstukken geven voorts gedetailleerde gegevens over het voorkomen van korstmossen, mossen en paddestoelen. Tenslotte is ook nog een tabel van plantensociologische opnamen aanwezig en een overzicht waarbij opnamen van de muurbegroeiing in 1942 en 1952 worden vergeleken. Een literatuurlijst besluit het verslag. Het verslag is verkrijgbaar bij de Bondsuitgever van de N.J.N., Van Woustraat Amsterdam- Zuid. Prijs f. 1 .-