Bij een inventarisatie van de binnenduinrandbossen der landgoederen van Wassenaar op 13 mei 1959 ontdekten wij tot onze grote verrassing, tezamen met Dr. J. Wilcke en Ir. W.F. Rappard, op bet landgoed Groot Haesebroek een rijke groeiplaats van Poa chaixii, Luzula luzuloides en Luzula maxima. Deze soorten komen overigens vrijwel uitsluitend voor in het oosten en zuiden des lands. Poa chaixii, ook in het O. en Z. zeldzaam (met Amersfoort als westelijkste, groeiplaats; door ons alleen gezien hij Oldenzaal, Berg en Dal, Oosterbeek en Gennep), is in het westen tot dusver slechts éénmaal waargenomen (Bolnes: wijlen Dr. P. Jansen). Luzula luzuloides, vrij algemeen in Zuid-Limburg en zeldzaam in het subcentreuroop district, is daarbuiten slechts waargenomen in het Haagse Bos, anderhalve eeuw geleden (Van Geuns: zie van Hall, Flora Belgii Septentrionalis); volgens de heer G. Londo te Haarlem (mond. med.) zou zij echter thans nog voorkomen onder beuken aan de binnenduinrand te Bloemendaal. Luzula maxima, eveneens vrij algemeen in Zuid-Limburg en zeldzaam in het subcentreuroop district, is daarbuiten bij ons weten nooit vermeld.