In het Correspondentieblad no. 2 wordt door Prof. De Jongh melding gemaakt van een waarschijnlijk zeer oude vindplaats van Galanthus nivalis L. bij Warmond. De schrijver besluit zijn artikel met de opmerking, dat wellicht ook elders in ons land groeiplaatsen van Galanthus in betrekking getracht kunnen worden met vroegere bewoning, die op een goed te dateren tijdstip een einde nam, terwijl de latere geschiedenis van het terrein eveneens bekend is. Een diergelijk geval doet zich – hoewel uit een minder ver, maar daardoor ook minder grijs verleden daterend – waarschijnlijk voor in de Kijfhoek, een vrij grote duinvallei in het wingebied van de Duinwaterleiding van ’s-Gravenhage, enige honderden meters ten n.o. van de meer bekende vallei Meyendel gelegen. Tegenwoordig is het grootste deel van de Kijfhoek bedekt door berkenbos en weinig wijst erop, dat in deze vallei in de vorige eeuw arbeiderswoningen gestaan hebben. Een archiefonderzoek wees echter uit, dat tijdens de ontginning van de vallei Meyendel ook in de Kijfhoek twee huisjes gebouwd werden, het eerste in 1832, het tweede enkele jaren later. Aan de hand van een oude kadastrale kaart kon de plaats van de beide woningen in het terrein opgespoord worden. Potscherven en stukjes baksteen, een oud houtwalletje, een nog terug te vinden omgrenzing van een vroegere tuin herinneren aan de bebouwing van weleer. Bovendien werden enige exemplaren van Galanthus nivalis aangetroffen, juist naast de plek, waar de meest zuidelijke van de beide woningen gestaan moet hebben.