Dat er zelfs in het dicht bevolkte westen van ons land nog terreinen zijn, die botanisch nog nooit of slechts zeer onvoldoende onderzocht zijn, bleek o.a. uit het artikel van de heren Kruseman en Westhoff in het Corr. blad no.13 betreffende een tot nu toe onbekende groeiplaats van Poa chaixii, Luzula luzuloides en Luzula maxima bij Wassenaar. Zelf ontdekte ik dit jaar enige dergelijke groeiplaatsen in de omgeving van Haarlem aan de binnenduinrand. De eerste groeiplaats is gelegen aan de Midden Duin- en Daalseweg te Bloemendaal en bestaat uit een voornamelijk met beuken gegroeide steile oostholling, die in de loop der tijd verkaveld is als bouwgrond voor villa’s. Het aspect van de kruidlaag wordt in de voorzomer bepaald door de bier massaal groeiende Hieracia, waarvan drie soorten voorkomen: Hieracium praecox Schultz -Sip,(ssp. cinerascens (Jord.) Sudre?) „ lachenalii C.C. Gmel. ssp. scanicum (Dahlst.) Zahn „ maculatum Sm. ssp, maculatum