In een mededeling over Elatine hexandra en Gratiola officinalis, in no.9 van ons Correspondentieblad, heb ik het verbond Agropyro-Rumicion ten tonele gevoerd, zonder er nadere gegevens bij te verstrekken. Met het oog daarop is het misschien wel nuttig hier de aandacht eens te vestigen op deze belangwekkende en voor onze lage landen zo typerende alliantie, die een in Nederland zeer algemeen verbreide, in vele vormen aanwezige en wel mede daarom nog maar nauwelijks bestudeerde groep van onkruidassociaties omvat. In het naar Agropyron repens en Rumex crispus genoemde verbond zijn in het algemeen die, uit min of meer nitrophiele planten opgebouwde vegetaties verenigd. die worden aangetroffen op zwak zure tot basische, voedselrijke, vochtige tot natte, meest wel eens tijdelijk onder water staande, gemakkelijk dichtslempende en daardoor slecht doorluchte, kleiïge of fijnzandige bodems.