Het Balgzand is het grote schorren- en waddencomplex tussen Den Helder en Wieringen; het is een terrein van grote natuurwetenschappelijke waarde. De enorme uitgestrektheid en de ongereptheid ervan, de typische flora en de rijke avifauna stempelen het gebied tot een natuurmonument van de eerste orde. De auteur geeft in dit boekje een overzicht van de plantengezelschappen van dit gebied en wel eerst die van het wad en vervolgens die van de kwelder. Hierna wordt de vegetatie langs en in het Balgkanaal, dat het Balgzand aan de zuidwestzijde begrenst, besproken, waarbij wederom een overzicht van de plantengezelschappen wordt gegeven. Een lijst der waargenomen hogere planten, een 100-tal soorten omvattend en een uitvoerig literatuur-overzicht besluiten het boekje.