In Juni 1960 vond ik in gezelschap van mijn collega’s M. Baaijens en K. Boelens op de noordelijke Makkumer Waard een Carex-soort, die ik niet herkende. Bij determinatie bleek het te zijn de in Nederland niet eerder aangetroffen Carex divisa Huds., welke determinatie bevestigd werd door de heer Th.J. Reichgelt. Alvorens nader op deze nieuwe vondst in te gaan, eerst iets over het terrein waar de plant werd aangetroffen. Langs de zuidelijke en westelijke kust van Friesland zijn na het tot stand komen van de Afsluitdijk en de daarmee gepaard gaande verlaging van de waterstand een aantal zandige platen nagenoeg permanent droog komen te liggen. Alleen hij storm raken de platen door opwaaiing soms overstroomd.