Agharkar, S.P. T.S. Mahabalé, J. Ind. Bot. Soc. 40 (1961) 131-134, photogr. B. S. Navalkar, J. Bombay Nat. Hist. Soc. 57 (1960) 635-636.