Trifolium ornithopodioides L. is bekend van een tweetal plaatsen op Walcheren, nl. van Oranjezon en van Oostkapelle (zie lijst De Levende Natuur 61, 1958, p. 138). De heer A. de Visser (St. Laurens) deelde ons mede, dat de vindplaats bij het pompstation Oranjezon onlangs volkomen vernietigd werd doordat het terrein door bulldozers werd geëgaliseerd voor de aanleg van een kampeerterrein. v. O. en R. Ajuga pyramidalis L. Deze soort werd in 1958 in enkele exemplaren gevonden door W. J. de Munk in de Provinciale Waterleidingduinen bij „De Brabantse Landbouw”, gem. Castricum, waarschijnlijk aangevoerd met fazantenvoer. Bij een bezoek, dat wij op 29 mei j.l. aan genoemde duinen brachten, werd deze vindplaats ons getoond door de heer E. J. Kortenoever. De soort bleek zich niet alleen goed gehandhaafd te hebben, maar had zich zelfs flink uitgebreid; de heer Kortenoever had een 60-tal exemplaren geteld. Ze groeit in een droge, grazige duinvallei en het merendeel der planten komt voor in lage kruipwilgbosjes. De heer Kortenoever bracht ons nog naar een tweede vindplaats, een flink eind noordelijk van de eerste, niet ver van het meer, dat daar ontstaan is door het inlaten van Lekwater. Ook hier groeiden de planten op grazige grond tussen kruipwilgen.