*Anonymus, Interprovinciale nummering van Macrofyten, Technologische dienst Zeeuwse waterschappen, Postbus 323, 4530 AH Terneuzen, 1988, ongepagineerd. — Een ondoordacht systeem van 10-cijferige codes voor de plantennamen uit de 20ste editie van de Heukels-flora, dat als opvallend nadeel heeft, dat het bij elke nieuwe editie van de Flora weer opnieuw gewijzigd zal moeten worden. * G. Baeyens, Een kartering van Vochtige Duinvalleien zoals afgeleid uit de landschapsoecologische kaart van 1982, Gemeentewaterleidingen, Postbus 8169, 1005 AD Amsterdam, 1988, 36 pag. + kaart.