H. W. J. VAN DIJK, Water vegetaties in Zuid- en Midden-Limburg in 1970. Verslag doctoraal onderwerp Hugo de Vries-laboratorium, afd. Vegetatiekunde en Experimentele Oecologie, Amsterdam/rapport Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1974, 4 + 178 pag. + 5 bijlagen, fotokopie¹). Verslag van een onderzoek naar de floristische samenstelling en syn- en autoecologie van alle watervegetaties, uitgezonderd die in stilstaande oligotrofe wateren en wateren dieper dan 2 m, in Limburg Z. van de Zuid-Willemsvaart, Noordervaart, Roggelse beek en Swalm, waarbij verschillende wiskundige verwerkingstechnieken werden getoetst. R. & A. FITTER, Elseviers Bloemengids; De wilde bloemen van Noordwest-Europa. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1976, 324 pag., ƒ 23,50. De Nederlandse vertaling, verzorgd door een aantal medewerkers van het Rijksherbarium, van het oorspronkelijk Engelse boekje met illustraties van Majorie Blamey.