J. T. R. KALKHOVEN, A. H. P. STUMPEL en S. E. STUMPEL-RIENKS, Landelijke Milieukartering; een landschapsecologische kartering van het natuurlijk milieu in Nederland ten behoeve van de ruimtelijke planning op nationaal niveau. Studierapport Rijksplanologische Dienst no. 8. Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage, 1976 (verspreid juni 1977), 141 pag. + 4 bijlagen, ƒ 35,— (Ook verschenen als Verhandeling 9 van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum).