De Alterra-rapporten zijn te bestellen door overmaking van het desbetreffende bedrag (dit is incl. BTW en verzendkosten) op banknummer 36 70 54 612 t.n.v. Alterra, Wageningen, onder vermelding van het rapportnummer. G.M. Dirkse & W.P. Daamen, Pilot Meetnet Functievervulling bos, natuur en landschap, Wageningen, 2000, 85 pag. + bijlagen, ƒ 50, Alterra-rapport 097.