In de maanden mei tot en met oktober 1995 is in het noordelijke gedeelte van het kustgebied van Voorne een inventarisatie van de hogere planten uitgevoerd. Al eerder zijn er op Voorne inventarisaties uitgevoerd. De eerste systematische inventarisatie is in 1962 opgezet door Van der Maarel. Het gehele kustgebied is door hem in een honderdtal subgebiedjes (‘hokken’) onderverdeeld op basis van voornamelijk natuurlijke, landschappelijke grenzen. In de periode 1962-1968 zijn deze hokken geïnventariseerd. In de jaren 1979 en 1981 is het gehele gebied voor de tweede keer geïnventariseerd. Bij deze inventarisatie is naast de presentie ook de mate van voorkomen van de soorten aangegeven (Tansley-code). In 1987 werd een derde inventarisatie uitgevoerd. Deze inventarisatie bleef beperkt tot de noordelijke helft van het gebied; 55 hokken werden daarbij onderzocht. De recent uitgevoerde inventarisatie is wat areaal en methode betreft geheel vergelijkbaar met de inventarisatie in 1987. De inventarisaties van 1987 en 1995 zijn uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam. Het doel ervan is het vastleggen van de floristische uitgangssituatie voorafgaand aan het realiseren van grote werken voor de Voornse kust (Maasvlakte, depot voor verontreinigde bagger). De gegevens dienen voor het evalueren van eventuele gevolgen op de natuurwaarden van het Voornse kustgebied.