In 1993 is FLORON met het Rode-Lijstproject gestart. Het doel van dit project is om meer gedetailleerde informatie te verzamelen over soorten die zijn vermeld op de FLORON-Rode Lijst van vaatplanten.¹ In het afgelopen jaar is de deelname aan het Rode-Lijstproject flink toegenomen. Het aantal ingevulde formulieren bedraagt ruim 600 en ligt daarmee zo’n 25% hoger dan in 1996. Toch is het project niet overal even goed aangeslagen; het aantal lijsten zou aanzienlijk omhoog kunnen. We willen op deze plaats dan ook nog eens het belang benadrukken van het verzamelen van gedetailleerde informatie zoals die in het Rode-Lijstproject gevraagd wordt. Zeker nu het monitoren van zeldzame soorten vanuit het beleid steeds meer aandacht krijgt is het zinvol hiervoor goede basisgegevens aan te dragen. Het herhaald verzamelen van gedetailleerde vindplaatsgegevens van Rode-Lijstsoorten biedt de mogelijkheid de veranderingen in populatieomvang en opbouw in kaart te brengen. Sinds de vereenvoudiging van het Rode-Lijstformulier in 1996 kost het invullen ervan na enige oefening niet meer dan enkele minuten. Voor Rode-Lijstsoorten die verspreid over het gehele km-hok worden aangetroffen, kunt u volstaan met het schatten van het totale aantal (abundantie) binnen het hok. Wanneer er echter sprake is van één of enkele afgrensbare populaties is het invullen van een Rode-Lijstformulier wenselijk. In 1996 bestond 1,2% van het aantal waarnemingen van floristen uit het Totaalproject uit Rode-Lijstsoorten, samen ongeveer 3400 waarnemingen. Stel dat het invullen van een formulier in een kwart van de gevallen vanwege het verspreide voorkomen niet zinvol is, dan blijven er circa 2500 vindplaatsen over waar we wel graag een Rode-Lijstformulier van zouden willen ontvangen. U kunt ook alleen Rode-Lijstformulieren inleveren, zonder dat het gehele km-hok geïnventariseerd is! U begrijpt dat de verwachtingen voor 1998 hooggespannen zijn. We rekenen op uw medewerking!