In het Ketelmeer is in het voorjaar van 1999 een depot voor de opslag en het bewerken van verontreinigde baggerspecie in gebruik genomen. Het depot ligt in een sinds 1997 geheel nieuw opgeworpen eiland in het Ketelmeer, IJsseloog genaamd. Het eigenlijke baggerspeciedepot bestaat uit een cirkelvormige, door een ringdijk omgeven, bak met een diameter van 1 km en een diepte van maximaal 48 meter. Rondom dit depot bevinden zich in het westen een zandscheidingsinstallatie en enkele zanddepots. In het zuiden bevindt zich een haven. In het noorden en oosten wordt het depot omgeven door natuur- en recreatiegebieden. Wat betreft de flora was het eiland nog niet eerder onderzocht. Op IJsseloog is niets aangeplant. Alleen de ringdijk rondom het depot is ingezaaid met een grasmengsel. Verder is alle plantengroei als spontaan te bestempelen. Het hele eiland ligt in 8 verschillende km-hokken. Twee km-hokken zijn juni door enkele vrijwilligers bezocht.¹ Enkele km-hokken van IJsseloog zijn meetpunten die in het kader van het Floristisch Meetnet Oevers Zoete Rijkswateren op hogere planten worden geïnventariseerd.² Deze km-hokken zijn begin augustus bezocht. De 5 belangrijkste km-hokken zijn nu bezocht en geven een vrij compleet beeld van de aanwezige flora.