A. J. QUENÉ-BOTERENBROOD & J. MENNEMA, Zeldzame Nederlandse plantesoorten in Zuid-Holland. Provinciale Waterstaat Zuid-Holland, ’s-Gravenhage, 1973, 110 pag., 31 verspreidingskaarten en 4 figuren, fl. 5,—. Gemeentelijke, provinciale en landelijke overheid tonen zich de laatste jaren in toenemende mate belangstellend voor nauwkeurige gegevens over „het milieu”. Het is uitermate verheugend dat de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland voor een serieus wetenschappelijk onderzoek niet alleen belangstelling heeft, maar het ook in alle opzichten stimuleert. De resultaten van het onderzoek naar de verspreiding van zeldzame planten, met name in Zuid-Holland, zijn neergelegd in vijf bijlagen, waarvan de tweede de belangrijkste is. Deze bijlage omvat 31 verspreidingskaarten van Nederlandse plantesoorten en is hiermee te beschouwen als de voorloper van de nu spoedig te verwachten Atlas van de Nederlandse Flora. De verspreidingskaarten zijn samengesteld op grond van IVON-hoklijsten, herbariummateriaal en literatuuropgaven en gesplitst in gegevens die dateren van vóór en van ná 1950, zodat bovendien de achteruitgang resp. vooruitgang van de betreflende soort snel kan worden afgelezen. De begeleidende tekst van elke kaart geeft aan deze een extra dimensie, niet in de laatste plaats door de verantwoording en documentatie van de niet-opgenomen gegevens, die in bijna alle tot dusverre verschenen atlassen over de verspreiding van planten in Europa ontbreken. Ik geloof stellig dat deze wijze van presentatie zeer de voorkeur verdient en dat het bezwaar van de lange duur der voorbereiding van zulke kaarten hierdoor ruimschoots wordt goedgemaakt.