W. Altenburg en P. Wildschut, Grondwaterkwaliteit en vegetatie in enkele Noord-Nederlandse beekdalen, Doctoraalverslag, Laagland bekenprojekt no. 1, Staatsbosbeheer/Rijksuniversiteit Groningen, 1983, 86pag. + bijlagen, fotokopie, ƒ 10 (beperkt verkrijgbaar; te bestellen bij Rijksuniversiteit Groningen, Laboratorium voor Plantenoecologie, postbus 14, 9750 AA Haren, Gr.). Onderzoek aan de Boorn, Fr., en het Lieverense Diep, Dr., onderstreept nog eens wat onderzoek aan de Drentse Aa reeds eerder aantoonde, namelijk dat grondwaterstromen en grondwaterkwaliteit een belangrijke factor blijken te zijn bij het optreden van ruimtelijke variatie in de vegetatie van een beekdal. Anon., De duinen tussen Hoek van Holland en Scheveningen, een vegetatiekartering op landschapsecologische grondslag, Rapport Provinciale Waterstaat Zuid-Holland/Duinwaterleiding van ’s-Gravenhage, ’s-Gravenhage, 1983, 72 pag. + bijlagen, fotokopie.*