Deze rapporten zijn te bestellen door het overmaken van het desbetreffende bedrag op rekening 367054612 t.n.v. Alterra, Wageningen, o.v.v. het rapportnummer. H.F. van Dobben & W. de Vries, Relatie tussen vegetatie en abiotische factoren in het Meetnet Vitaliteit en Verdroging. Een statistische studie op grond van waarnemingen in 200 opstanden in 1995 en 1996, Wageningen, 2001, 37 pag. + bijlagen, € 18, Alterra-rapport 406.