In 2001 heeft Anne Bolier van de Hogeschool Delft bij FLORON onderzoek gedaan naar het recente voorkomen van Groenknolorchis ( Liparis loeselii) in Nederland. Groenknolorchis is een belangrijke aandachtsoort van het Landelijk Meetnet Flora Aandachtsoorten. De soort staat bovendien op de Europese Habitatrichtlijn als soort van communautair belang, waarvan de aanwijzing van speciale beschermingszones door de overheid vereist is. Groenknolorchis gaat overal in haar Europese verspreidingsgebied achteruit. Hoewel de soort bij ons zeldzaam is, heeft Nederland een bijzondere positie in Europa doordat ons land enkele grote populaties herbergt. In Groot-Britanië, Duitsland, Frankrijk en België is de soort veel zeldzamer. Groenknolorchis staat in Nederland op de Rode lijst van bedreigde en kwetsbare vaatplanten in de categorie bedreigd. Rond 1935 kwam de soort nog naar schatting in 189 kilometerhokken voor. 1 Uit het onderzoek van Anne Bolier is gebleken dat de soort recent (1995-2001) voorkomt in 104 km-hokken. De soort is uit Oost-Nederland verdwenen, waar Groenknolorchis voorkwam in beekdalgraslanden die onder invloed stonden van mineraalrijk grondwater.