E.M. Blaauw en M.C. Waalewijn, Een vegetaliekartering van Kijfhoeken Bierlap, Vakgroep Botanische Oecologie, Utrecht, 1984, 81 pag. + bijlagen, fotokopie.* Wederom een vegetatiekartering van een gedeelte van het tussen Den Haag en Wassenaar gelegen duingebied. H.W.J. van Dijk, Invloeden van oppervlakte-infiltratie ten behoeve van Duinwaterwinning op kruidachtige oevervegegaties, Dissertatie Landbouwhogeschool, Wageningen, 1984, 240 pag.*