Anonymus, Natuurbeleidsplan, Ministerie van Landbouw & Visserij, SDU uitgeverij, ’s-Gravenhage, 1989, 179 pag., ƒ 49, ISBN 9012-06252-7. — De tekst van het door de Minister aan de Tweede Kamer aangeboden beleidsvoornemen Natuurbeleidsplan, waarin samenhangende en veelbelovende plannen worden gepresenteerd voor behoud en verbetering van de kwaliteit en de natuur in Nederland. Een samenvatting is te verkrijgen bij het Ministerie van Landbouw & Visserij, Direktie Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. F.H.J.L. Bloemendaal & J.G.M. Roelofs (red.), Waterplanten en waterkwaliteit, KNNV Natuurhistorische Bibliotheek nr. 45, Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht, 1989, 189 pag., ƒ 42 (te bestellen via giro 13028, Bureau KNNV, Hoogwoud), ISBN 90-5011-014-2. — Een in opdracht van het Ministerie van VROM vervaardigd overzicht van de betekenis van waterplanten als waterkwaliteitsparameters, en over de verschillende processen die de waterkwaliteit beïnvloeden en de effekten hiervan op waterplanten.