Gegevens van Flora en Fauna zijn steeds belangrijker bij besluiten over nieuwe wegen, spoorlijnen, stadsuitbreiding, natuurontwikkeling, enzovoorts. Dit blijkt keer op keer als het voorkomen van beschermde soorten (Duinhagedis, Zeggekorfslak, Korenwolf) infrastructurele ingrepen in de weg zit. Vaak weten overheden of ondernemers niets van het voorkomen van beschermde soorten en de beschikbaarheid van deze gegevens via de PGO’s (Particuliere Gegevensverzamelende Organisaties). Toegankelijkheid van deze gegevens blijkt in de praktijk te beperkt te zijn. Het Ministerie van LNV en de VOFF (Vereniging Onderzoek Flora en Fauna, een samenwerkingsverband tussen de PGO’s) hebben daarom het initiatief genomen voor het Natuurloket: één loket om gegevens op te vragen uit de databanken van de PGO’s, waaronder de landelijke floradatabank FLORBASE. Het Natuurloket is een onafhankelijke organisatie, die wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV en de meeste gegevens ontleent aan de PGO’s. Het is voor ondernemers en overheden nu mogelijk om zich van tevoren te informeren over wat er bekend is van een gebied. De verantwoordelijkheid om correct met eventuele voorkomende beschermde soorten om te gaan — ook welke niet bekend zijn bij het natuurloket! — blijft bij de ondernemers en overheden liggen.