Het graan bestemd voor de vele pluimveebedrijven in de zuidelijke Gelderse Vallei en op een deel van de Veluwe wordt doorgaans per schip te Wageningen aangevoerd en, via het overslagbedrijf aldaar, losgestort per vrachtauto verder vervoerd. Geen wonder dat, als de omstandigheden gunstig zijn, bij de haven en langs de route die de vrachtauto’s kiezen, rijkelijk graanadventieven te vinden zijn in velerlei soorten. De weg waarover dit vervoer in noordelijke richting veelal plaats vindt is de Mansholtlaan in Wageningen en de Nieuwe Wageningse Weg, de voortzetting ervan in de gemeente Ede, ter hoogte van Bennekom en Ede-Zuid. In de jaren 1959 tot 1962 werd de vegetatie bij de haven en langs deze route nagegaan. Vooral in 1961 was er veel te vinden, doordat toen in het vroege voorjaar aan weerszijden fietspaden zijn aangelegd, waardoor tussen paden en rijweg een smalle strook omgewerkte grond vrijkwam die een goed kiembed opleverde. Het hoofdbestanddeel van de vegetatie werd gevormd door Digitaria ischaemum (Schreb.) Mühlenb., Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Setaria viridis (L.) P.B., Panicum miliaceum L., Sorghum halepense (L.) Pers. en Ammi majus L., elk in honderden exemplaren aanwezig.