In maart j.l. is de uitgebreide versie van de landelijke floradatabank FLORBASE-1 opgeleverd. Hierin zijn 4,5 miljoen verspreidingsgegevens van alle in Nederland inheemse plantesoorten opgenomen over de periode 1975-1990. De gegevens zijn afkomstig van provinciale inventarisaties, terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten), andere professionele organisaties en van particulieren (o.a. FLORON, archief Rijksherbarium). Het vorige nummer van Gorteria bevatte een groot artikel over een van de toepassingsmogelijkheden van dit grote bestand. Het is echter ook voor particulieren mogelijk om ten behoeve van natuurstudie gegevens uit FLORBASE-1 aan te vragen. Het kan hierbij gaan om soort-verspreidingskaartjes voor (delen van) Nederland, maar ook digitale bestanden zijn in sommige gevallen leverbaar. Aanvragen voor gegevens kunt u richten aan het Landelijk Bureau van FLORON, Postbus 9514, 2300 RA Leiden, tel. 071-273533.