In het onderstaande overzicht worden de excursies vermeld die voor half februari op het Landelijk Bureau bekend waren. Bij elke excursie is aangegeven vanuit welk district de excursie georganiseerd wordt. U wordt verzocht bij deelname vooraf opgave te doen bij de betreffende DC (’s avonds/weekend) of via het LB. Een overzicht van namen en telefoonnummers van de DC’s vindt U elders in dit katern. Het Landelijk Bureau is bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur (071- 273533).