DE GOUDEN DELTA, Natuur- en landschapsbescherming in de Lage Landen. Pudoc, Wageningen 1973, 166 pag., ƒ 7,50. Op 24 november 1971 werd te Gent (België) een symposium gehouden, getiteld „De Gouden Delta”. De tijdens dit symposium gehouden voordrachten zijn in druk verschenen. Naast de vegetatiekundige bijdrage van W. G. Beeftink, Ecologie en Vegetatie met betrekking tot het Deltaplan, waarvoor de speciale aandacht van de lezers van Gorteria wordt gevraagd, zijn diverse andere tijdens dit symposium gehouden voordrachten dermate belangrijk en vaak (gelukkig) niet uitsluitend tot het Deltagebied beperkt — al zijn daar de om een oplossing vragende problemen bijzonder groot — dat dit boekje een grote lezerskring zeker verdient.