Het lijkt mij niet mogelijk een juisten indruk te krijgen van de beteekenis van J. J. Smith’s phytographisch werk voor den huidigen kweeker, zonder de belangrijkste phasen in de geschiedenis der Orchidophilie in Europa kort te schetsen, die aan dit werk zijn voorafgegaan. Deze geschiedenis heeft zich practisch geheel in Engeland afgespeeld. Dit machtige rijk, in zijn gouden eeuw onbetwist heerscher ter zee, had ter behartiging van zijne overzeesche belangen de beschikking over een kolossale handelsvloot. De bemanningen der schepen voerden van heinde en verre allerlei rariteiten mede, ook levende planten en dieren. Op deze wijze kwamen in de laatste helft der achttiende eeuw de eerste exotische Orchideeën binnen uit gebieden, die niet al te ver van Engeland af lagen: Jamaica, de Bahama-eilanden, Trinidad.