Vierentwintig jaren zijn verloopen sinds de instelling, die toen „’s Rijks Herbarium” heette, begon met de uitgave van een reeks publicaties onder den titel van „Mededeelingen van ’s Rijks Herbarium Leiden”. Juist 70 nummers zijn verschenen tusschen 1910 en 1933, met inbegrip van het laatstgenoemde jaar, de meeste daarvan onder het directoraat van Dr J. W. C. Goethart. Het is hier zeker de plaats Dr Goethart dank te brengen voor alles wat hij in die jaren voor deze uitgave van het Rijksherbarium heeft gedaan. Nadat ondergeteekende op 2 October 1933 het directoraat van het Rijksherbarium uit de handen van den waarnemenden directeur, Dr W. A. Goddijn, had overgenomen, kon een begin worden gemaakt met de uitvoering van enkele plannen, die in verband met zijn ervaring, in de tropen opgedaan, eenig perspectief voor de toekomst schenen te beloven. Zoo lag het, op grond van de zooeven genoemde ervaring voor de hand, dat de werkwijze van het Rijksherbarium zich meer in de richting van de Nederlandsch-Indische flora zou gaan bewegen, dan in de laatste decenniën mogelijk was geweest. Verwezenlijking van deze gedachte is mogelijk door samenwerking met het Herbarium en Museum van Systematische Botanie van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, waarmede ik reeds voor mijn vertrek uit Indië in dien geest overeenstemming mocht bereiken.