Terwijl de Fauna onzer Oost-Indische bezittingen, wat de zee-Mollusken betreft, vrij volledig bekend mag heeten, en vele der daar levende soorten, tot in de kleinste verzamelingen voorkomen, zijn die der West-Indische Kolonien nog veel minder verspreid. Toen ik werd uitgenoodigd, om een partij schelpen uit de schelpritsen van Suriname te bewerken, was het dan ook niet zonder aarzeling, dat ik die taak aanvaardde. Het hoofddoel waarvoor deze opdracht geschiedde, is echter door mij bereikt, daar het mij bijna zonder uitzondering gelukte, te constateren, dat alle vormen uit de schelpritsen afkomstig en door den Heer Voltz verzameld, nog in West-Indië leven, en dus tot zeer recente vormingen behooren. Behalve in mijn privaatverzameling, kon ik bij een herhaald bezoek aan de collectie van het Kon. Zool. Genootschap „Natura Artis Magistra”, voorwerpen vergelijken, terwijl ik ook eenige exemplaren uit het Zoölogisch Museum te Berlijn ter vergelijking ontving, en eindelijk, zoowel schelpen als „levend” of waarschijnlijk meest dood op het strand verzameld, uit de collectie Voltz, als eenige door den Heer Ten Kate aan ’s Rijks Museum van Nat. Historie te Leiden gezondene voorwerpen, gevonden aan het zeestrand van Nickerie, door den eenigzins verkalkten toestand, in volkomen overeenstemming met de fossielen waren.

Sammlungen des Geologischen Reichs-Museums in Leiden. Serie 2, Beiträge zur Geologie von Niederländisch West-Indien und angrenzender Gebiete

Released under the CC-0 1.0 ("No rights reserved") License

Naturalis journals & series

Schepman, M.M. (1887). Bijdrage tot de kennis der mollusken-fauna van de schelpritsen van Suriname naar de door den Heer Voltz gemaakte verzameling bewerkt. Sammlungen des Geologischen Reichs-Museums in Leiden. Serie 2, Beiträge zur Geologie von Niederländisch West-Indien und angrenzender Gebiete, 1(1), 150–168.