Met de uitvoering der bouwplannen in het vorige jaarverslag vermeld, werd in het najaar van 1909 een begin gemaakt. De stand der werkzaamheden bij het einde van den verslagtijd geeft alle aanleiding tot de verwachting, dat de beide gebouwen nog in den loop van 1910 onder den kap zullen komen.