Sedert 1951 werden in de vorm van gestencilde jaarverslagen de wetenschappelijke resultaten van het veldwerk in de Pyreneeën, in Asturië en elders aan geïnteresseerden, voornamelijk de medewerkers, uitgereikt Deze jaarverslagen, en ook dit verslag, werden door de eerst genoemde auteur samengesteld uit de verzamelde verslagen van alle medewerkers. Teneinde een betere vorm en een grotere verspreiding mogelijk te maken werd besloten deze jaarlijkse wetenschappelijke verantwoording in de L.G.M. op te nemen. De hier bijgevoegde kaartjes van de Pyreneeën en van het Asturische gebied (fig. 1 en 2) geven de ontwikkeling van de karteringen in tijd en ruimte weer. Enkele gebieden werden door verschillende opeenvolgende onderzoekers in studie genomen (alleen de laatste wordt dan vermeld), andere vertonen een aanmerkelijke onderlinge bedekking. De eerdere onderzoekers mogen dit niet als een onderschatting van hun verdienste opvatten, want bijna steeds berust een dergelijke verdubbeling op een groeiend inzicht nà, en dank zij, hun eigen onderzoek, hetgeen een hernieuwde opname noodzakelijk maakt.