In deze Feestuitgave mogen enkele bladzijden worden gewijd aan een onderwerp, dat steeds de bijzondere aandacht heeft genoten van hem, wien ze is opgedragen, aan een terrein, waarop hij zich met evenveel voorliefde als rijken uitslag heeft bewogen. Voor wie geen vreemdeling is in de geschiedenis der veelzijdige betrekkingen, die in den loop der laatste eeuwen tusschen Nederland en Indië hebben bestaan, staat weinig minder vast dan het feit, dat de juiste samenwerking tusschen die twee, ver van elkander verwijderde deelen van het Hol landsche gebied dikwijls véél, niet zelden alles heeft te wenschen overgelaten. Twee groepen van oorzaken hebben daartoe medegewerkt. De eerste was gelegen in den grooten afstand en het is duidelijk, dat haar invloed geringer werd, naarmate die afstand in korter tijden werd overbrugd. De tweede werd geboden door de geestesgesteldheid van hen, die tot samenwerking waren geroepen, doch wier persoonlijke opvattingen hen daarom nog niet tot uitverkorenen maakten.