Bij gelegenheid van het 25jarig jubileum van Dr. C. KERBERT als Direkteur van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap „Natura Artis Magistra“ op 16 Juni van het jaar 1915, is door Prof. Dr. MAX WEBER in een artikel opgenomen in „de Nieuwe Amsterdammer” reeds gewezen op het ijveren van Dr. KERBERT om, behalve de uitbreiding van het dierental en de verfraaiïng van den tuin, steeds de verblijven voor de dieren te verbeteren en daardoor de aantrekkelijkheid van Artis te verhoogen. Daar ik bij den bouw van vele van die verblijven betrokken ben geweest, weet ik hoeveel zorg en inspanning Dr. KERBERT zich daarvoor steeds heeft moeten getroosten, al vond hij daarbij op loyale wijze steun en medewerking van het Bestuur. Wel zijn niet alle dierenverblijven naar mijne plannen uitgevoerd; het Beren- en Pachydermenhuis, zijn ontworpen door den architekt-ingenieur JACOB F. KLINKHAMER, thans Hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, doch heb ik een zeer werkzaam aandeel gehad bij het tot stand brengen voor die werken en zijn de latere gebouwen, zooals het Apenhuis, het Vogelenhuis en het Reptielenhuis direct onder mijne leiding als architekt uitgevoerd.