Zoodra het denkbeeld ter sprake kwam om het halve eeuwfeest van het Genootschap door de uitgave van een FEESTNUMMER DER BIJDRAGEN TOT DE DIERKUNDE te herdenken, moest wel in de eerste plaats gedacht worden aan de geschiedenis der Inrichting en wat ze in het belang der wetenschap heeft gedaan. Belangrijk zou het zijn in een algemeen overzicht samen te vatten, hoe de Diergaarde door aankoop van merkwaardige openbare menageriën of gedeelten van particuliere verzamelingen, door het uitzenden of steunen van expeditiën, door schenkingen van hooggeplaatste personen of beroemde geleerden, door ruil met bekende liefhebbers of elders gevestigde Zusterinrichtingen en door aankoop van handelaren-importeurs in het bezit kwam van het rijke materiaal, dat achtereenvolgens binnen hare muren leefde en haar roem uitmaakte.