In het overzigt gegeven door ons en Dr. S. MÜLLER , in de Verhandelingen over de Nederl. Overzeesche bezittingen, Zoologie, Visschen, blz. 9 en verv., hebben wij dertien aan ons bekende soorten van het geslacht Amphacanthus, uit den Indischen Archipel afkomstig, opgeteld. Onder deze was reeds de eene der hier boven vermelde soorten, A. vulpinus, aangevoerd en gekenschetst. De tweede A. puellus werd door den Heer FORSTEN, aan de kust van Ternate verzameld, en later aan het Rijks Museum gezonden. Hij deed ons tevens toekomen, naar het leven gekleurde schetsen van beide soorten, wier beschrijving en afbeelding wij nu in staat zijn, volledig te kunnen geven.