Een volledig overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis der aquaria zou hoogst waarschijnlijk een aanvang moeten nemen met de bespreking van de wijze, waarop reeds in de oudste tijden door de Chineezen de vischteelt werd uitgeoefend. Het is namelijk algemeen bekend, dat de bewoners van het Hemelsche Rijk zich niet alleen sedert de oudste tijden op uitgebreide schaal op de vischteelt hebben toegelegd, maar tevens dat ook tegenwoordig de Chineezen, met betrekking tot dezen belangrijken tak van nijverheid, wellicht nog de Amerikanen in de schaduw stellen. Wij weten echter betrekkelijk nog zoo uitermate weinig van de methoden der vischteelt door de Chineezen vroeger en nog heden ten dage toegepast, dat het voorloopig tot de onmogelijkheden behoort om slechts eenigermate na te gaan, in hoeverre die methoden van vischteelt samengingen of nog samengaan met het houden van visschen en wellicht ook van andere waterdieren in bepaaldelijk voor dit doel ingerichte aquaria. P. DUHALDE ¹), lid van de Societeit van Jezus, deelt ons wel mede, op welke wijze de Chineezen steeds voor de voortdurende bevolking hunner rivieren en meren zorg dragen, doch laat ons volkomen in het onzekere, volgens welke methode zij het jonge vischbroed en wellicht ook volwassen visschen in afgesloten ruimten trachten in het leven te houden.