Onder de insecten, die van groote beteekenis zijn voor de Delische tabakscultuur, treden een tweetal Lepidoptera, Heliothis (Chloridea) obsoleta F. en Prodenia litura Fb. sterk op den voorgrond. De rupsen van deze beide Noctuiden toch, die zich bij voorkeur met tabak voeden en daarbij kleinere of grootere gaten in de bladeren knagen, zijn somtijds uiterst algemeen en kunnen dan een zeer groote economische schade veroorzaken; te duidelijker zal dat den oningewijde worden, wanneer hij bedenkt, dat de Deli-tabak uitsluitend als dekblad voor sigaren gebruikt wordt, en dat dekblad uit den aard der zaak volkomen onbeschadigd moet zijn. Zelfs betrekkelijk weinig aangevreten tabaksbladeren zijn daarom belangrijk minder waard dan geheel gave bladeren. In sommige jaren kan de door deze rupsen teweeggebrachte schade wel op enkele millioenen guldens geraamd worden; het is dus niet te verwonderen, dat de Delische tabaksplanters van het begin hunner cultuur af aan den strijd daartegen aangebonden hebben en dat het biologisch onderzoek ervan en het beramen van maatregelen ertegen steeds een paar hoofdpunten van het werkprogramma van het Deli Proefstation, de wetenschappelijke instelling van de Delische tabakscultuur, hebben gevormd.