In de laatste jaren voor zijn overlijden op 28 januari 1909, is wijlen mijn vriend Dr. A. J. VAN ROSSUM begonnen, om proeven te nemen over den invloed van kunstmatig gekleurd voedsel op de kleuren van verschillende insecten. Hij deelde daarover het een en ander mede in verschillende vergaderingen der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, hetgeen in de Verslagen dier bijeenkomsten tusschen 1905 en 1908 te vinden is, terwijl ook eene mededeeling in de Entomologische Berichten van 1 November 1905 verscheen. Zijn plotseling verscheiden heeft aan deze proefnemingen een einde gemaakt, evenals aan zijne bekende onderzoekingen over de Cimbiciden en de zeer belangrijke over parthenogenesis bij bladwespen. Het kwam mij wenschelijk voor, deze proeven met gekleurd voedsel weder op te vatten en, wat daarbij m. i. onontbeerlijk is, afbeeldingen aan de beschrijvingen toe te voegen; door VAN ROSSUM, die zelf niet teekende, is dat namelijk destijds niet geschied.