Wij hebben gemeend aan de wetenschap eene dienst te bewijzen, door deze merkwaardige, aan de meeste natuuronderzoekers slechts bij naam bekende soort nog eens af te beelden en uitvoerig te beschrijven. Men vindt het eerst van haar gewag gemaakt bij LATHAM in zijne Synopsis, III, 1, p. 172, N°. 14, pl. 82, onder den naam van White-winged Sandpiper. GMELIN, Linné, Syst. nat., 13de uitgaaf, I, p. 678, N°. 35, noemde haar Tringa leucoptera. J. R. FORSTER, die haar, tijdens de reis van COOK, voor het eerst ontdekte, had haar in zijne aanteekeningen Tringa pyrrhetraea genoemd; maar daar zijn arbeid eerst in 1844 door den beroemden LICHTENSTEIN uitgegeven werd, zoo neemt deze naam tegenwoordig onder de Synonyma der soort plaats. FORSTER geeft voor het overige, (zie bovengemelden arbeid: Descriptiones animalium, etc. Berolini 1844, 8°., blz. 174, N°, 156), eene uitvoerige beschrijving der soort en verhaalt, dat zij aan de beekjes van het eiland O Taïti aangetroffen en door de inboorlingen Teetee genoemd wordt.