De eisen die de practijk stelt zijn voor de toegepaste wetenschap de stimulans, welke de vragen die de werkhypothese suggereert voor de zuivere wetenschap zijn. Is aan die eisen voldaan dan loopt het onderzoek dood — tenzij de practijk aan het resultaat der onderzoekingen nieuwe eisen ontleent: naar analogie van een nieuwe hypothese steunend op feiten die men, geleid door een oudere hypothese, al eerder had opgespoord. Ik wil hiervan een voorbeeld geven: zowel van het doodlopen ener reeks onderzoekingen, als van haar resuscitatie. Het eerste stuk van mijn voorbeeld is bekend. Ik zal daar slechts zoveel van in herinnering brengen als voor het tweede stuk nodig is.