A total of ten crayfish species have been observed in the Netherlands: one native species (the Noble crayfish Astacus astacus) and nine invasive species. Six invasive species are established (narrow-clawed crayfish Astacus leptodactylus, signal crayfish Pacifastacus leniusculus, spiny-cheek crayfish Orconectes limosus, virile crayfish Orconectes , white river crayfish Procambarus acutus and red swamp crayfish Procambarus clarkii), the status of one invasive species (marbled crayfish Procambarus sp.) is currently unclear. Two invasive species (the stone crayfish Austropotamobius torrentium and the redclaw Cherax quadricarinatus) have been recorded only once. The remarkable expansion of some of these invasive crayfish has raised questions about the possible impacts. In this study, the probability of entry, further establishment, geographic occurence and spread is assessed. Additionally, an outline is given of the possible impact of the species. Besides the species already observed in the Netherlands, four other species are evaluated. Crayfish are imported either by the aquarium trade or the consumption trade. The consumption trade led to many of the early introductions (e.g. narrow clawed crayfish, red swamp crayfish, spiny cheeked crayfish). Nowadays, this trade has declined considerably due to the rise of imported, prepared crayfish from China. There remains however, a marginal international trade in living crayfish for consumption. In addition to the international trade, an opportunistic, seasonal trade in local species by some fishermen exists. The trade in consumption species in Europe is nearly limited to the species that are already established. Therefore, the probability of the introduction of new species through the consumption trade is low. The aquarium trade has increased significantly and the number of trades species is high and variable. Most of the traded (tropical) specimes stand no chance surviving in the wild but some cold water specimens (for ponds) are also traded. The trade in crayfish for aquaria and ponds must be considered as the prime source of potential new invaders. Many of the established species occupy a larger niche than observed in their natural range. Therefore, the chance of succesful establishment can be easily underestimated. Overwhelming evidence of negative economic and/or ecologic impact has been observed abroad in five of the evaluated species (red swamp crayfish, white river crayfish, signal crayfish, virile crayfish and rusty crayfish). Also in the Netherlands, crayfish are accused of causing damage but so far, very little evidence of the negative impact of crayfish is available. Possibly due to a lack of data. Further academic research is strongly recommended to assess the possible impacts. Additionally, agreements with the aquarium trade and the consumption trade might significantly reduce the probability of establishment of new ‘dangerous’ crayfish species. Tien soorten kreeften zijn waargenomen in Nederland: één inheemse soort en negen invasieve soorten. Zes soorten hebben zich gevestigd (Turkse rivierkreeft Astacus leptodactylus, Californische rivierkreeft Pacifastacus leniusculus, gevlekte Amerikaanse rivierkreeft Orconectes limosus, geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft Orconectes , gestreepte Amerikaanse rivierkreeft Procambarus acutus en de rode Amerikaanse rivierkreeft Procambarus clarkii), de status van één soort (de marmerkreeft Procambarus sp.) is onzeker en twee soorten (de steenkreeft Austropotamobius torrentium en de Australische roodklauwkreeft Cherax quadricarinatus) zijn slechts éénmaal waargenomen. Door de opmerkelijke opmars van een aantal soorten zijn er zorgen gerezen over de mogelijke gevolgen van de kreeften voor flora, fauna en infrastructuur. In deze studie is de waarschijnlijkheid van binnenkomst, vestiging en verspreiding van de verschillende soorten onderzocht. Daarbij is een inschatting gemaakt van de impact. Behalve de soorten die al in Nederland zijn aangetroffen, worden vier andere soorten besproken. De import van kreeften vindt plaats door de handel voor aquaria enerzijds en consumptie anderzijds. Aanvankelijk zijn veel soorten ingevoerd door de consumptiehandel (o.a. de Turkse rivierkreeft, rode Amerikaane rivierkreeft en gevlekte Amerikaanse rivierkreeft). Tegenwoordig is de handel in levende rivierkreeften voor consumptie sterk teruggelopen door de opkomst van de handel in gepelde rivierkreeften uit China. Desondanks is er nog steeds een marginale handel in levende kreeften voor consumptie. Naast de internationale consumptiehandel, is er een opportunistische, seizoensgebonden handel in kreeften voor consumptie door lokale vissers in opkomst. De huidige handel in consumptiesoorten is vrijwel beperkt tot de kreeften die zich al gevestigd hebben. Nieuwe soorten zijn via de consumptiehandel nauwelijks te verwachten. De aquariumhandel is sterk toegenomen en het aantal soorten dat in de handel circuleert is hoog en variabel. De meeste (tropische) soorten maken geen kans om in het wild te overleven, maar ook koudwaterminnende soorten (voor de vijver) worden verhandeld. De handel in kreeften voor aquaria en vijvers moet beschouwd worden als de belangrijkste bron voor nieuwe soorten in Nederland. Veel gevestigde soorten bezetten een grotere niche dan in hun gebied van herkomst. De kans op vestiging kan hierdoor makkelijk onderschat worden. Van tenminste vijf van de geëvalueerde soorten (rode Amerikaanse rivierkreeft, gestreepte Amerikaanse rivierkreeft, Californische rivierkreeft, geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft en Orconectes rusticus) is in buitenlandse studies aanzienlijke economische of ecologische schade aangetoont. Ook uit Nederland wordt schade door kreeften gemeld, maar wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Verder onderzoek hiernaar wordt sterk aanbevolen. Convenanten met de aquariumhandel en de consumptiehandel zouden de kans op vestiging van ‘gevaarlijke’ nieuwe soorten kunnen reduceren.

, , ,
EIS-Nederland, Leiden
Staff publications

Soes, D. M., & Koese, B. (2010). Invasive crayfish in the Netherlands: a preliminary risk analysis.. EIS-Nederland, Leiden.