Onderzoek naar vangmethodes voor Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) Als onderdeel van een integrale studie naar de waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland (in opdracht van het ministerie van lnv), werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar verschillende vangstmethodieken. Het doel was om tot een inventarisatieprotocol te komen. Er werden twee vergelijkingen uitgevoerd. Allereerst werden keverfuiken (gemaakt van frisdrankflessen) al dan niet voorzien van lokaas (kattenvoer, kippenlever of zonder aas) met elkaar vergeleken. Vervolgens werd op grond van deze resultaten de effectiviteit onderzocht van de beste fuik (met kippenlever), ten opzichte van het schepnet. Het blijkt dat aas onmisbaar is bij het gebruik van fuiken, daar in de lege fuiken geen enkele waterroofkever werd verzameld. Met kattenvoer werden gelijke aantallen van G. bilineatus verzameld als met kippenlever. Echter, omdat alle exemplaren dood bleken in de fuiken met kattenvoer werd het onderzoek voortgezet met kippenlever. Cybister lateralimarginalis komt beter op het kattenvoer af dan op lever, van de andere Dytiscidae werden ongeveer gelijke aantallen verzameld. De vergelijking tussen fuiken met kippenlever en het macrofaunanet leverde ongeveer dezelfde aantallen G. bilineatus op bij dezelfde tijdsinspanning in het veld. Het succes van beide methodes is echter afhankelijk van de biotoopstructuur: in overhoeken, kopeinden en inhammen lijkt het net succesvoller te zijn, de fuik in homogene biotopen, zoals rechte sloten. De reistijd naar het te bemonsteren gebied is een belangrijke post in de vergelijking, omdat bij fuikbemonstering tweemaal een bezoek aan het terrein gebracht moet worden.

, ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Koese, B., & Cuppen, J. G. M. (2006). Sampling methods for Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 24, 41–47.