Nereis diversicolor O. F. Müll. Zooals te verwachten was, werd deze euryhaline soort, die in de Zuiderzee 1) algemeen verspreid is, ook hier in vrij grooten getale aangetroffen; er waren jeugdige exemplaren bij, met niet meer dan twaalf paren parapodia. Polydora hoplura Clap. 2) Te midden der bovengenoemde wormen vond ik het achtereinde van een Polydora, die in den dorsalen bundel der laatste 16 segmenten naast een of twee gewone, haarvormige borstels een groote, vischangelvormige borstel bezit; dit werd het eerst waargenomen door Claparède bij eene soort, levende in het kalkskelet van Balaniden in de Golf van Napels en door hem Polydora hoplura genoemd. Volgens Claparède komt deze haakborstel voor in de 15 achterste segmenten, terwijl Carazzi 3), die de soort later heeft onderzocht, meent dat dit wisselt tusschen de laatste 10 tot 20 segmenten. De afwijkende borstels van het 5e segment zijn volgens bovengenoemde onderzoekers gevorkt, evenals bij Polyd. ciliata, evenwel met stompere punten; daar van ons exemplaar slechts het achterste gedeelte van het lichaam voorhanden is, kan ik hieromtrent niets mededeelen. Opvallend is bij het exemplaar van het Alkmaarder meer de aanwezigheid van een groote hoeveelheid staafjes-klieren (follicules bacillipares), waarvan Claparède geen melding maakt. Een aan Polyd. hoplura verwante vorm, Polyd. hamata, werd door Langerhans 4) ontdekt in de kalkbekleeding der strandrotsen van Madeira; zij onderscheidt zich van eerstgenoemde daarin, dat de abnormale borstels van het 5e segment niet gevorkt zijn en de vischhaakvormige borstels van het