I. INLEIDING Ten behoeve van de N.V. Stoomschelpenzuiger- en schelpkalkbranderij te Brielle werd gedurende vele jaren schelpenmateriaal opgezogen in de Westerschelde ter hoogte van Ellewoudsdijk door den schelpenzuiger ,,Marie", eigendom van genoemde maatschappij. Dit materiaal, hetwelk naast Mollusca ook resten van Bryozoa, Foraminifera, Selachii en Brachiopoda bevatte, werd in afwachting van de verwerking in de kalkbranderij opgeslagen op het terrein bij de kalkfabriek. Nadere bijzonderheden over het bedrijf zijn reeds gepubliceerd door Dr. C. O. van Regteren Altena (1938). Dank zij de welwillende medewerking van den Directeur, Ir. P. van der Wallen, zijn vele malacologen in de gelegenheid gesteld schelpenmateriaal te verzamelen op het terrein der kalkfabriek. Velen hebben dit gedaan, zij hebben op deze wijze mooie fossielen-collecties in hun bezit, echter met dit groote nadeel, dat het materiaal over diverse personen verspreid was. Teneinde dit bezwaar te ondervangen, werd het voorstel geopperd, alles samen te voegen tot één groote collectie, op welk voorstel ingegaan werd door de volgende personen (alfabetisch): A. Bloklander, J. Brouwer, P. H. Creutzberg, P. A. Florschütz, A. C. Geelhoed, H. van Haren, B. Immerzeel, H. Odé, Mejuffrouw E. M. M. T. Postma, A. Slootweg. De op deze wijze verkregen, uitgebreide collectie is tijdelijk ondergebracht in het Museum voor het Onderwijs te 's-Gravenhage. Echter is nog niet alles bijeen, want veel materiaal berust nog bij de onderstaande personen: Dr. C. O. van Regteren Altena (in de collecties van het Zoölogisch Museum, Amsterdam), D. Bakker, A. J. Dogterom, J.