Sedert 1923 zijn door mij een groot aantal gegevens omtrent de verspreiding van onze geangelde Hymenoptera bijeengebracht. Het was mijn bedoeling deze in den loop van den tijd aan te vullen en te verwerken tot eenige nieuwe naamlijsten van die families, waarvan tot nu toe slechts oude en verouderde opgaven bestonden; tot mijn spijt is dit werk door mijn vertrek naar Indië, in den zomer van 1928, echter niet voltooid kunnen worden en moet ik volstaan met het geven van onvolledige lijsten. Door allerlei omstandigheden is het samenstellen hiervanzeer verlaat; ik hoop echter de Nederlandsche entomologen, die zich voor deze groepen interesseeren (en dat zijn er helaas nog veel te weinig!), toch nog van dienst te kunnen zijn met het publiceeren van mijn aanteekeningen. Bijna al het materiaal, waarop deze gegevens gebaseerd zijn, berust thans in 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden. Bij het determineeren mocht ik veel hulp ontvangen van de heeren H. Haupt te Halle (voor de Psammocharidae), P. BLÜTHGEN te Naumburg (Halictus en Sphecodes) en J. D. ALFKEN te Bremen (Apidae), wien ik hiervoor gaarne mijn dank betuig. Over de hier behandelde families wil ik nog het volgende meedeelen: Van de Nederlandsche Mutillidae vindt men een lijstje in de publicatie van Dr. J. TH. OUDEMANS in „Entomologische Berichten", n° 42 (1908): „Onze Nederlandsche Mutillidae." De daarin vermelde vindplaatsen heb ik met enkele nieuwe aangevuld. De laatste naamlijst van Nederlandsche Psammocharidae (Pompilidae) is die van SNELLEN VAN VOLLENHOVEN in „Bouwstoffen voor eene Fauna