Heterospilus longicaudatus Zaykov, 1980, nee Nettleton, 1938, is renamed as H. zaykovi nom. nov.

Additional Metadata
Keywords Hymenoptera, Braconidae, Doryctinae, Heterospilus longicaudatus, Heterospilus zaykovi, Palaearctic
Journal Zoologische Mededelingen
Rights

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Citation
van Achterberg, C. (1992). Heterospilus zaykovi nom. nov. for Heterospilus longicaudatus Zaykov, 1980, nec Nettleton, 1938 (Hymenoptera: Braconidae). Zoologische Mededelingen, 66(10), 197–197.