Van Dr. A. C. Oudemans ontving het Rijksmuseum van Natuurlijke Historic in 1942 ten geschenke de door hem in den loop der jaren bijeen gebrachte belangrijke verzameling van Acari. Deze verzameling omvat 5981 praeparaten van mijten, behoorende tot 1316 soorten. Verder legateerde Dr. Oudemans aan het museum zijn verzameling van afbeeldingen van dieren van deze groep, welke na zijn overlijden op 14 Januari 1943 werden ontvangen. Bij deze afbeeldingen, voor het meerendeel bestaande uit door Dr. Oudemans zelf gemaakte teekeningen (in het geheel 2045 bladen), heeft een groot aantal betrekking op soorten (of onderdeelen daarvan), van welke praeparaten in de verzameling aanwezig zijn, terwijl andere bladen met afbeeldingen betrekking hebben op vormen die niet als praeparaat aanwezig zijn. Het ligt voor de hand dat het voor Acarologen van groot belang is te weten welke soorten in de verzameling zijn vertegenwoordigd als praeparaat of als afbeelding. Dit bracht mij er toe den nu verschijnenden catalogus samen te stellen. Reeds dadelijk moet hierbij worden opgemerkt dat het mij, als niet-Acaroloog, niet mogelijk was een catalogus samen te stellen, die voldoende critisch is. De nomenclatuur zal dan ook in vele gevallen niet geheel juist zijn en ook de systematische rangschikking van het materiaal zal in vele gevallen voor verbetering vatbaar zijn. Hoe dit ook zij, met den nu verschijnenden catalogus zullen Acarologen in staat zijn na te gaan wat aanwezig is. De hier gebruikte systematische volgorde is in den regel die welke voorkomt in de verzameling van praeparaten, ook bij de opgave van de vindplaatsen is de volgorde van de praeparaten in de collectie gebruikt.